گواهی نامه های کارآموزی

یکی از وظایف بسیار مهم ماهان ، آموزش افراد جهت استفاده بهینه از نرم افزارهای مالی ، اداری و صنعتی ماهان می باشد. از این رو واحد آموزش ماهان به طور مستمر در حال آموزش نیروهای متخصص برای استفاده از نرم افزار در واحد های مختلف مثل ( حسابداری ، انبار ، خزانه داری ، تولید ، فروش ، حقوق و دستمزد و ... ) میباشد. چند نمونه از گواهینامه هایی که گروه ماهان به کار آموزان خود اعطا کرده است تقدیم می گردد.

Mahan certification Mahan certification Mahan certification Mahan certification Mahan certification Mahan certification Mahan certification Mahan certification Mahan certification Mahan certification Mahan certification